E X P O S I C I Ó    F I N A L I T Z A D A

Ha estat al Castell de Concabella durant els mesos de març, abril, maig i juny de 2021.