C o m p e n d i

La paraula Estadants inicia el procés creatiu d’un propòsit artístic que no tan sols dona sentit a l’acte de fer dels humans en el fet transitori d’ocupar un habitacle en un lloc determinat de l’espai terrenal per un període de temps limitat, que segurament serà determinat per l’ocurrència d’algun fenomen natural o artificial, sinó que així mateix qüestiona la temporalitat que concedim per al nostre ús i dessús tant de les coses materials com de les matèries. Estadants és una obra de pensament contemporani que imagina el cicle de vida d’unes bicentenàries biguetes de fusta ara ja reconvertides en unes singulars figures d’impactant presència abstracta, reflectides en la creació pels paràmetres considerats en la forma d’expressió que detalla l’Art Urboscà. És alhora una exposició amable, que es va formant progressivament, oberta a totes les persones on la seva participació com a lliures pensadores enriqueix l’esperit cultural de la proposta artística. En el Conte d’Estadants, les históries es proposen per a ser mostrades en un adient espai en concepte d’instal·lació escultòrica i escènica, on la peculiar estètica del conjunt de l’obra, però així mateix de cadascuna de les peces, ens ofereix per la seva particular característica discursiva la interpretació d’una narració on l’aspecte de l’ecologia i de l’economia circular s’uneixen a l’objectiu de difondre l’activitat humana en concordança a la cultura ambiental. La producció de l’obra s’ha fonamentat sobre la recerca i la recuperació dels materials abocats, considerats de desús o de rebuig,i el sanejament de la matèria de què es compon cada element constructiu incorporat a la mateixa peça. A l’obra d’Estadants, segons convingui, se li incorporen altres peces, com són escultures, pintures, imatges, etc., i esdevé una singular instal·lació d’Art Urboscà convertida en una mostra itinerant que torna original de cada lloc on és acollida. L’argument d’aquesta obra imaginativa s’interpreta com un conte fantàstic, on una sèrie de personatges Urboscans protagonitzen la palpitant recerca de la seva arrel primària, encaminant-se per una singladura cap als orígens als quals pertanyen recorrent pacientment els paisatges i territoris del Planeta Blau.

E s t a d a n t s                                          T e rr a  R o i a

expo. itinerant